Đề nghị mới được đưa ra: KnowledgeHut World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

KnowledgeHut logo
KnowledgeHut:

10% rev share
User visits the landing page > Selects the courses > Click on enrol now > Selects payment mode(EMI or full payment)> Enters details & proceed for payment > All the sales on last click attribution on Indoleads will be paid excluding refunds

GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả