Đề nghị mới được đưa ra: Walmart United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Walmart logo
Walmart:

Online Sale: 1%-15% USD

RANKCONDITIONPAYOUT
1
0% of item sale amount
2
0% of item sale amount
3
12% of item sale amount
4
15% of item sale amount
5
10% of item sale amount
6
List for Item Category is Personal CarePets and SuppliesBeauty
5% of item sale amount
All Other
1% of item sale amount
GEO: United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 90
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 3ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cần sự chấp thuận

Sự miêu tả