Đề nghị mới được đưa ra: WPS Office World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

WPS Office logo
WPS Office:
Online Subscription  20%
Windows Download  USD 0.056
APP Subscription 80%

GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 77
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 60ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cho phép
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả