Đề nghị mới được đưa ra: MAX - EMEA Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

MAX - EMEA logo
MAX - EMEA:
Serbia - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Andorra - Annual package Premium - 31.50 CPA Standard Rate
Andorra - Annual package Standard - 21.00 CPA Standard Rate
Andorra - Premium - 7.00 CPA Standard Rate
Andorra - Sports add-on - 2.45 CPA Standard Rate
Andorra - Standard - 4.9 CPA Standard Rate
Bosnia and Herzegovina - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Bosnia and Herzegovina - Annual package Standard - 17.5 CPA Standard Rate
Bosnia and Herzegovina - Premium - 4.9 CPA Standard Rate
Bosnia and Herzegovina - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Bosnia and Herzegovina - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Bulgaria - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Bulgaria - Annual package Standard - 17.5 CPA Standard Rate
Bulgaria - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Bulgaria - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Bulgaria - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Croatia - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Croatia - Annual package Standard - 17.50CPA Standard Rate
Croatia - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Croatia - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Croatia - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Czech Republic - Annual package Premium - 630.00 CPA Standard Rate
Czech Republic - Annual package Standard - 455.00 CPA Standard Rate
Czech Republic - Premium - 154.00 CPA Standard Rate
Czech Republic - Sports add-on - 35.00 CPA Standard Rate
Czech Republic - Standard - 112.00 CPA Standard Rate
Denmark - Basic with Ads - 35.50 CPA Standard Rate
Denmark - Premium - 70.00 CPA Standard Rate
Denmark - Sports add-on - 21.00 CPA Standard Rate
Denmark - Standard - 59.50 CPA Standard Rate
Finland - Annual package Basic - 14.00 CPA Standard Rate
Finland - Annual package Premium - 31.50 CPA Standard Rate
Finland - Annual package Standard - 21.00 CPA Standard Rate
Finland - Basic with Ads - 3.15 CPA Standard Rate
Finland - Premium - 7.00 CPA Standard Rate
Finland - Sports add-on - 2.45 CPA Standard Rate
Finland - Standard - 4.90 CPA Standard Rate
France - Annual package Premium - 31.50 CPA Standard Rate
France - Basic with Ads - 3.15 CPA Standard Rate
France - Premium - 7.00 CPA Standard Rate
France - Sports add-on - 2.45 CPA Standard Rate
France - Standard - 4.90 CPA Standard Rate
France -Annual package Basic - 14.00 CPA Standard Rate
France -Annual package Standard - 21.00 CPA Standard Rate
Hungary - Annual package Premium - 8120.00 CPA Standard Rate
Hungary - Annual package Standard - 5838.00 CPA Standard Rate
Hungary - Premium - 1960CPA Standard Rate
Hungary - Sports add-on - 560.00 CPA Standard Rate
Hungary - Standard - 1470.00 CPA Standard Rate
Macedonia - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Macedonia - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Macedonia - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Macedonia - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Macedonia - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Moldova - Annual package Premium - 21.50 CPA Standard Rate
Moldova - Annual package Standard - 15.40 CPA Standard Rate
Moldova - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Moldova - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Moldova - Standard - 350 CPA Standard Rate
Montenegro - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Montenegro - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Montenegro - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Montenegro - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Montenegro - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Norway - Annual package Basic - 185.50 CPA Standard Rate
Norway - Annual package Premium - 332.50 CPA Standard Rate
Norway - Annual package Premium 2 - 332.50 CPA Standard Rate
Norway - Annual package Standard - 269.50 CPA Standard Rate
Norway - Basic with Ads - 45.50 CPA Standard Rate
Norway - Premium - 84.00 CPA Standard Rate
Norway - Premium 2 - 84.00 CPA Standard Rate
Norway - Sports add-on - 24.50 CPA Standard Rate
Norway - Standard - 63.00 CPA Standard Rate
Poland - Annual package Basic - 42.00 CPA Standard Rate
Poland - Annual package Premium - 105.00 CPA Standard Rate
Poland - Annual package Standard - 63.00 CPA Standard Rate
Poland - Basic with Ads - 9.80 CPA Standard Rate
Poland - Premium - 24.50 CPA Standard Rate
Poland - Premium 2 - 24.50 CPA Standard Rate
Poland - Sports add-on - 9.80 CPA Standard Rate
Poland - Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Portugal - Annual package Premium - 24.50 CPA Standard Rate
Portugal - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Portugal - Premium - 5.95 CPA Standard Rate
Portugal - Sports add-on - 2.45 CPA Standard Rate
Portugal - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Romania - Annual package Basic - 10.50 CPA Standard Rate
Romania - Annual package Premium - 17.50 CPA Standard Rate
Romania - Annual package Standard - 14.00 CPA Standard Rate
Romania - Basic with Ads - 2.45 CPA Standard Rate
Romania - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Romania - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Romania - Standard - 3.50 CPA Standard Rate
Serbia - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Serbia - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Serbia - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Serbia - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Slovakia - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Slovakia - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Slovakia - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Slovakia - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Slovakia - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Slovenia - Annual package Premium - 21.00 CPA Standard Rate
Slovenia - Annual package Standard - 17.50 CPA Standard Rate
Slovenia - Premium - 4.90 CPA Standard Rate
Slovenia - Sports add-on - 1.40 CPA Standard Rate
Slovenia - Standard - 3.85 CPA Standard Rate
Spain - Annual package Premium - 31.50 CPA Standard Rate
Spain - Annual package Standard - 21.00 CPA Standard Rate
Spain - Premium - 7.00 CPA Standard Rate
Spain - Sports add-on - 2.45CPA Standard Rate
Spain - Standard - 4.90 CPA Standard Rate
Sweden - Annual package Basic - 185.50 CPA Standard Rate
Sweden - Annual package Premium - 350.00 CPA Standard Rate
Sweden - Annual package Standard - 269.50 CPA Standard Rate
Sweden - Basic with Ads - 45.50 CPA Standard Rate
Sweden - Premium - 87.50 CPA Standard Rate
Sweden - Sports add-on - 126.00 CPA Standard Rate
Sweden - Standard - 63.00 CPA Standard Rate
Default rate is 2.10 CPA 
GEO: Many Geos
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả