Đề nghị mới được đưa ra: Zalora Indonesia Indonesia Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Zalora Indonesia:

Sale Referral (Cash): IDR105,000.00,6%-8%


CONDITION
PAYOUT

Order Total greater than IDR1875000 Date1 is from Dec 12, 2022 to Dec 18, 2022 IDR105,000 per order

Date1 is from Dec 12, 2022 to Dec 18, 2022 8% of order sale amount

Order Total greater than IDR2500000 IDR105,000 per order

All Other 6% of order sale amount


GEO: Indonesia
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 90
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 5.87
Thời gian tồn tại của cookie 7ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả