Đề nghị mới được đưa ra: Kinlo - RAK United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kinlo - RAK logo
Kinlo - RAK: sale : 0 and above 20%
GEO: United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả

KINLÒ is a skincare brand for darker skin tones, founded by tennis star Naomi O