Đề nghị mới được đưa ra: National Express UK - Exclusive France, Germany, United Kingdom Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

National Express UK - Exclusive logo
National Express UK - Exclusive:
4%

GEO: France, Germany, United Kingdom
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2711.11
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả