Đề nghị mới được đưa ra: Nike APAC Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Nike APAC logo
Nike APAC:

 6% CPA

GEO: Many Geos
eCPC 0.7408
Giữ khoảng thời gian 90
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.12
Thời gian tồn tại của cookie 7ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả