Đề nghị mới được đưa ra: BigCommerce Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

BigCommerce logo
BigCommerce:
Free Trial Sign-up = USD0
Registration= 1.05USD
Enterprise Sale= $1,050.00 (Flat Fee per sale)
Enterprise Lead=$28.00 (Flat Fee per lead)

Paid Conversion
Sale - Plus Store $112.00 
Sale - Pro Store $420.00
Sale - Plus $112.00 
Sale - Pro $420.00 
All others - $42.00 
GEO: Many Geos
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 75
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.69
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cần sự chấp thuận
Toolbar Cấm

Sự miêu tả