Đề nghị mới được đưa ra: Go City / CPS World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Go City / CPS logo
Go City / CPS:
High Payouts

* Earn 6% of gross sales for every purchase made from your site 

Seoul 15% Commission Extension - offer 15% commission on any Seoul pass sales until 31st May

GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 90
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả