Đề nghị mới được đưa ra: Lineage 2 EU [CPP] Many GEOs - ADM Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Lineage 2 EU [CPP] Many GEOs - ADM logo
Lineage 2 EU [CPP] Many GEOs - ADM:

Registration - 0.00EUR


Login - 2.40EUR


GEO: Many Geos
eCPC 0.0100
Giữ khoảng thời gian 26
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2.02
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cho phép
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Social Media Cấm
Incentive Cấm
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
Coupons Cấm
Paid search (Brand) Cấm
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả

Apply to "Lineage 2 [CPP] Many GEOs affiliate program!
New videos here!