Đề nghị mới được đưa ra: Mercado Bitcoin - Exclusive Brazil Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Mercado Bitcoin - Exclusive logo
Mercado Bitcoin - Exclusive: CPA: 26 BRL 

In the platform the publisher will see conversions of every successful registration but R$26 will be paid only for the First Time Deposit of 110 BRL and higher basing on the validation by the Advertiser. 

Incentive traffic is strictly forbidden!
GEO: Brazil
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 40
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0.08
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cần sự chấp thuận
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả