Đề nghị mới được đưa ra: Eduonix World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Eduonix logo
Eduonix:
50% Reward on every eligible purchase except 
1. Lifetime Membership - 10%
2. Life Training - 10%
3. Infinity - no payout
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.47
Thời gian tồn tại của cookie 15ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

With over 1000s of Online Courses, Premium E-Degrees, Learning Paths & Deals, Eduonix Can be your perfect partner and a resource that your audience can rely on.
top geos: US,UK,FR,DE,AU,IN