Đề nghị mới được đưa ra: First Cry India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

First Cry logo
First Cry:
Rs.0 on order value below Rs.100
Rs.21 on order value below Rs.500
Rs.35 on order value above Rs.500
GEO: India
eCPC 0.0986
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2.71
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cần sự chấp thuận
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cần sự chấp thuận
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cần sự chấp thuận
Incentive Cần sự chấp thuận
Social Media Cần sự chấp thuận
Websites Cần sự chấp thuận
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cần sự chấp thuận
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cần sự chấp thuận

Sự miêu tả