Đề nghị mới được đưa ra: BeatO CURV Glucometer India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

BeatO CURV Glucometer logo
BeatO CURV Glucometer: ₹119 on every Delivered Glucometer Order {CPS}
GEO: India
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cho phép
Display Traffic Cần sự chấp thuận
Google Display Cần sự chấp thuận
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cấm
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cần sự chấp thuận
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả