Đề nghị mới được đưa ra: Skyforge [CPP] RU+CIS - ADM Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Skyforge [CPP] RU+CIS - ADM logo
Skyforge [CPP] RU+CIS - ADM:

Первый вход - 33.33RUB


Активный игрок - 104.67RUB


Регистрация - 0.00RUB


GEO: Many Geos
eCPC 2.6700
Giữ khoảng thời gian 22
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 8.08
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả