Đề nghị mới được đưa ra: Missoma World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Missoma logo
Missoma: 7% Base Commission & 0% when Product Category is on the list Gift Card 
10% Base Commission (From 23.05 - 07.06.2021)
GEO: World Wide
eCPC 57.8830
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2.37
Thời gian tồn tại của cookie 14ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả