Đề nghị mới được đưa ra: Enterprise Rent a Car USA / CPS United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Enterprise Rent a Car USA / CPS logo
Enterprise Rent a Car USA / CPS: Car rental - 1% of net sales amount
Payout applies to all recurrences of return customers
GEO: United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 180ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả