Đề nghị mới được đưa ra: Mr. DIY (MY) - INV Malaysia Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Mr. DIY (MY) - INV logo
Mr. DIY (MY) - INV: Sports, Jewellery & Cosmetics, Gifts & Decoration, Pet, Apparel, Car Accessories: 3.5%,Hardware, Electrical, Household, Stationery, Toys, Food&Beverages: 3.5%,Daily Essentials,Mother&Baby: 3.5%
GEO: Malaysia
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cần sự chấp thuận
Retargeting Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cần sự chấp thuận
Re-brokering Cần sự chấp thuận
Doorways Cần sự chấp thuận
Toolbar Cần sự chấp thuận
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép

Sự miêu tả