Đề nghị mới được đưa ra: DiscoverCars.com World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

DiscoverCars.com logo
DiscoverCars.com: 54% car rental booking and additionally 23% full coverage
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 1.13
Thời gian tồn tại của cookie 365ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả