Đề nghị mới được đưa ra: Ucando PL - ADM Poland Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Ucando PL - ADM logo
Ucando PL - ADM:

Paid order - 3.85%


GEO: Poland
eCPC 0.1700
Giữ khoảng thời gian 64
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 1.33
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả