Đề nghị mới được đưa ra: EA Mart - INV Singapore Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

EA Mart - INV logo
EA Mart - INV: New Customer: 5.6%,Existing Customer: 2.1%
GEO: Singapore
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Display Traffic Cho phép
Coupons Cần sự chấp thuận
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
PPC (not search) Cấm
Popunder/Clickunder Cần sự chấp thuận
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cần sự chấp thuận
Google Display Cho phép
Cashbacks Cần sự chấp thuận
Incentive Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cần sự chấp thuận
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cần sự chấp thuận
Toolbar Cần sự chấp thuận

Sự miêu tả

EAMart is a fast-growing Online Grocery & Lifestyle Shopping Website in Singapore that offer FREE Deliver with No Minimum Purchase. EAMart has its own warehouse and a large fleet of delivery vehicles; operating 7 days a week, 365 days a year, with daily delivery from 7 a.m – 10 p.m.
Offer General Information: