Đề nghị mới được đưa ra: FutureLearn World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

FutureLearn logo
FutureLearn:

10% Base Comission

40% when Product Category is on the list ExpertTrack

GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.06
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả