Đề nghị mới được đưa ra: Point Blank [CPP] RU + CIS - ADM Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Point Blank [CPP] RU + CIS - ADM logo
Point Blank [CPP] RU + CIS - ADM:

Эффективная Регистрация - 44.00RUB


Регистрация - 0.00RUB


GEO: Many Geos
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 5.63
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả