Đề nghị mới được đưa ra: Web-zaim CPA RU - CIT Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Web-zaim CPA RU - CIT logo
Web-zaim CPA RU - CIT: cpa: 1.87 - 51.44
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

PPC (not search) Cho phép
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Reachmedia Cho phép
Emails Cấm
Social Media Cho phép
Cashbacks Cấm
Teaser Networks Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Doorways Cấm
SEO Cho phép
Re-brokering Cho phép
Incentive Cấm
Paid search (Brand) Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cấm
Toolbar Cấm
Websites Cho phép
Coupons Cấm
Retargeting Cấm
Context ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả