Đề nghị mới được đưa ra: Shipt US CPA - CIT United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Shipt US CPA - CIT logo
Shipt US CPA - CIT: cpa: 8.00%
GEO: United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

PPC (not search) Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Reachmedia Cấm
Emails Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Teaser Networks Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Doorways Cấm
SEO Cho phép
Incentive Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Toolbar Cấm
Paid search (Brand) Cấm
Retargeting Cấm
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả