Đề nghị mới được đưa ra: My Money Karma [CPL] IN India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

My Money Karma [CPL] IN logo
My Money Karma [CPL] IN:

Lead - 21.00INR


GEO: India
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 51
Băng rôn No
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.42
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả

Company Description: My Money Karma is an online financial services marketplace that helps consumers make better decisions. My Money Karma provides free and easy access to personalized financial management using proprietary algorithms developed by our deep understanding of the financial space and technology.
Target Audience: