Đề nghị mới được đưa ra: SetApp World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

SetApp logo
SetApp:

  • Gift Card Purchase = 15% USD (15% of order sale amount) 

  • Trial Start (API) = USD 8.05 per sign up/order

GEO: World Wide
eCPC 1.6876
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 2.08
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cần sự chấp thuận
SEO Cho phép
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cần sự chấp thuận
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cần sự chấp thuận
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cần sự chấp thuận
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả