Đề nghị mới được đưa ra: Kachay [CPS] UA Ukraine Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kachay [CPS] UA logo
Kachay [CPS] UA:

Первый выданный кредит - 584.00UAH


Первый выданный кредит по_API - 292.00UAH


GEO: Ukraine
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 12.73
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả