Đề nghị mới được đưa ra: Kiwi.com Many GEO's Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kiwi.com Many GEO's logo
Kiwi.com Many GEO's:

Paid order (mobile device) - 3.30%


Paid order - 3.30%


GEO: Many Geos
eCPC 0.0700
Giữ khoảng thời gian 44
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0.56
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
PPC (not search) Cấm
Context ads Cấm
Doorways Cho phép
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cấm
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả