Đề nghị mới được đưa ra: Cyber Florist WW - ADM World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Cyber Florist WW - ADM logo
Cyber Florist WW - ADM:

Подтвержденная покупка - 10.00%


GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 50
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cấm
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cho phép
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cấm
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cho phép
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả