Đề nghị mới được đưa ra: Floraexpress - ADM World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Floraexpress - ADM logo
Floraexpress - ADM:

Оплаченный заказ - 2.90-5.90%


GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0.45
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cho phép
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cấm
Toolbar Cho phép
Teaser Networks Cấm
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả