Đề nghị mới được đưa ra: КАРКАМ - ADM Belarus, Kazakhstan, Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

КАРКАМ - ADM logo
КАРКАМ - ADM:

Оплаченный заказ - 7.50%


GEO: Belarus, Kazakhstan, Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 21
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0.75
Thời gian tồn tại của cookie 45ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cho phép
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cấm
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả

Подключайтесь к партнерской программе КАРКАМ!