Đề nghị mới được đưa ra: Airalo World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Airalo logo
Airalo:
Sales - 10% (desktop traffic)
iOS & Android sales - 10% (mobile traffic)

Conversion flow:  Download the app > choose your destination & package > install your esim > activate your esim 
You will be paid via the payment method you select on Impact (i.e. bank transfer, Paypal). Sales for a month will be validated by the 7th day of the subsequent month and payment will be completed by the end of the subsequent month i.e. Sales generated in June 2022 will be validated by 7 July 2022 and validated sales will be paid by 31st July 2022.
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả