Đề nghị mới được đưa ra: Planner5d WW CPS - CIT World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Planner5d WW CPS - CIT logo
Planner5d WW CPS - CIT: cpa: 25.00%
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

PPC (not search) Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Reachmedia Cho phép
Emails Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Teaser Networks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Doorways Cấm
SEO Cho phép
Incentive Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Toolbar Cho phép
Paid search (Brand) Cho phép
Retargeting Cấm
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả