Đề nghị mới được đưa ra: Aditya Birla Money [CPL] IN - ADM India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Aditya Birla Money [CPL] IN - ADM logo
Aditya Birla Money [CPL] IN - ADM:

Lead - 105.00INR


Verified Lead - 105.00INR


GEO: India
eCPC 2.1800
Giữ khoảng thời gian 24
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 2.94
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
PPC (not search) Cấm
Context ads Cấm
Doorways Cấm
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cấm
Incentive Cấm
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cấm
Coupons Cấm
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả