Đề nghị mới được đưa ra: Bank Lviv UA - ADM Ukraine Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Bank Lviv UA - ADM logo
Bank Lviv UA - ADM:

Оформлений кредит - 500.00UAH


GEO: Ukraine
eCPC 2.8100
Giữ khoảng thời gian 24
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 7.08
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cho phép
Emails Cho phép
Paid search (Brand) Cho phép
Social Media Cho phép
Toolbar Cấm
Teaser Networks Cho phép
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Incentive Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm

Sự miêu tả