Đề nghị mới được đưa ra: Payps.ru-tz: выданный займ CPA - CIT Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Payps.ru-tz: выданный займ CPA - CIT logo
Payps.ru-tz: выданный займ CPA - CIT: cpa: 38.61
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

PPC (not search) Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Reachmedia Cho phép
Emails Cho phép
Social Media Cho phép
Cashbacks Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Doorways Cho phép
SEO Cho phép
Re-brokering Cho phép
Incentive Cho phép
Paid search (Brand) Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Toolbar Cho phép
Retargeting Cấm
Coupons Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả