Đề nghị mới được đưa ra: Justherbs [CPS] IN - ADM India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Justherbs [CPS] IN - ADM logo
Justherbs [CPS] IN - ADM:

Sale - 14.00%


GEO: India
eCPC 2.9600
Giữ khoảng thời gian 62
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 3.04
Thời gian tồn tại của cookie 15ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cấm
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cấm
Emails Cho phép
Incentive Cho phép
Toolbar Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm

Sự miêu tả